Privacy Policy

Privacyverklaring – Een Dag niet ziek

De organisatie van Een Dag niet ziek te weten JCI De Landen van Overmaze en Ronde Tafel 179 Maastricht-Charlemange, hierna te noemen “de organisatie”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over deze gegevens kunt u contact opnemen via hallo@eendagnietziek.nl.

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

De organisatie verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam van ouders/ verzorgers en deelnemers
● Leeftijd van deelnemers
● Telefoonnummer van ouders/ verzorgers en deelnemers
● E-mailadres van ouders/ verzorgers en vrijwilligers
● Eventuele informatie rondom gezondheid, dieetwensen en allergieën van deelnemers
● Overige persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens het aanmelden van een deelnemer of vrijwilliger

Onze website heeft niet de intentie om direct gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of verzorger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@eendagnietziek.nl.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

De organisatie verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Om de inschrijving van deelnemers aan ‘de dag niet ziek’ op zaterdag 10 september 2022 te faciliteren
● Om contact op te nemen ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening
● Om te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening

 

Hoelang wij deze gegevens opslaan

De organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat je persoonsgegevens maximaal 3 maanden worden bewaard in onze administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
De organisatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@eendagnietziek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs (en dat van de betrokken deelnemers) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen twee weken op jouw verzoek.

De organisatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

De organisatie vindt de bescherming van je persoonsgegevens zeer belangrijk en bewaart en verwerkt daarom de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. De organisatie past fysieke, elektronische, en organisatorische beveiliging toe die erop gericht is om je persoonsgegevens veilig te stellen. De toegang tot je persoonsgegevens is bij de organisatie alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.