Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Een Dag niet ziek

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en evenementen die georganiseerd worden door JCI De Landen van Overmaze en Ronde Tafel 179 Maastricht-Charlemagne, hierna te noemen: “de organisatie”.

 

INSCHRIJVING

 1. De inschrijving verloopt elektronisch via de website van Een Dag niet ziek. Het moment waarop de inschrijving geopend wordt, wordt tijdig op deze website kenbaar gemaakt.
 2. Als het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld en naar ons is verzonden, ontvangt u via e-mail een bevestiging.
 3. Inschrijving staat open voor ouders/verzorgers van kinderen over wie zij bevoegd het gezag uitoefenen.
 4. Inschrijving geschiedt in de volgorde waarin de inschrijvingen binnen komen. De organisatie bepaalt jaarlijks hoeveel kinderen kunnen worden ingeschreven en hoeveel plaatsen er op de wachtlijst beschikbaar zijn.
 5. De inschrijving als hiervoor bedoeld staat open voor kinderen die ten tijde van het evenement tussen de 4 en 14 jaar zijn.
 6. Ouders/verzorgers vullen het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. In geval van onjuistheden is de organisatie bevoegd de inschrijving te ontbinden, zonder dat daaruit een aansprakelijkheid voortvloeit.


Aansprakelijkheid

 1. Bezoekers wonen de activiteit bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of blijvende invaliditeit als gevolg van deelname aan het evenement voor zover deze schade niet is ontstaan door grove roekeloosheid of opzet door (vrijwilligers van) de organisatie.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

 


Zorg & Veiligheid

 1. De ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen, dat de deelnemende kinderen deugdelijk voor ziektekosten en aansprakelijkheid (WA) zijn verzekerd.
 2. In geval het deelnemende kind behoefte heeft aan (acute) medische zorg zal de organisatie proberen in overleg met de ouders/verzorgers deze zorg te bieden. In die gevallen waarin het bieden van die zorg het overleg niet kan afwachten, is de organisatie bevoegd deze zorg te doen bieden zonder tussenkomst van de ouders/verzorgers.
 3. De organisatie zorgt voor een veilige omgeving voor de deelnemende kinderen. Deze omgeving behoudt zich tot het door de organisatie aangegeven gebied.
 4. De organisatie is bevoegd deelnemende kinderen de toegang tot het evenement te ontzeggen indien zij zich bij herhaling niet houden aan de redelijke instructies van de groepsleiders en/of vrijwilligers dan wel in gevallen waarin het doen of nalaten van het deelnemende kind de veiligheid van andere kinderen in gevaar brengt, gebracht heeft of zal kunnen brengen.

 


PR

 1. Door deelname aan het evenement verklaren ouders/verzorgers zich akkoord dat er tijdens het evenement in opdracht van de organisatie foto’s worden gemaakt die op de website openbaar worden gemaakt. Enkele foto’s uit deze collecties kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Tevens kan er pers aanwezig zijn die opnamen of foto’s maken voor eigen gebruik. Ouders/verzorgers kunnen via een e-mail aan hallo@eendagnietziek.nl verzoeken indienen foto’s te verwijderen indien zij van mening zijn, dat de belangen van hun kind/kinderen daardoor onredelijk worden geschaad.
 2. Updates over het evenement worden op de website gepubliceerd en per e-mail & social media verspreid. Door in te schrijven verklaren ouders/verzorgers zich akkoord deze e-mail te ontvangen.

 

Slotbepaling

 1. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal de organisatie in deze een bindend besluit nemen naar de geest van deze algemene voorwaarden.